SŁONECZKA

Ramowy Rytm Dnia


7.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci. Swobodna działalność dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem – wyrównywanie szans edukacyjnych. Zabawy ruchowe. Religia- wtorek

8.30 - 8.45

Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne i porządkowe

9.00 – 9.30

Śniadanie. Wdrażanie nawyku właściwego zachowania się przy stole.

9.30 – 10.30

Zajęcia kierowane przez nauczyciela mające na celu rozwijanie aktywności w czterech obszarach- społecznym, poznawczym, emocjonalnym i fizycznym dostosowanie do sytuacji w grupie. Zajęcia niekierowane. Obserwacja dzieci

10.30 – 10.55

Zabawy ruchowe, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy

10.55 – 11.00

Przygotowanie do II śniadania – zabiegi higieniczne.

11.00 – 11.15

II śniadanie.

11.15 – 12.45

Pobyt na świeżym powietrzu - zabawy ruchowe, w tym z przyborami, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki w terenie. Wdrażanie do poszanowania przyrody i własności społecznej. W czasie niepogody diagnoza, obserwacja i twórczo organizowana przestrzeń, która ma na celu rozwój dzieci poprzez włączenie do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał w nich tkwiący(zajęcia kierowane przez nauczyciela oraz niekierowane - inspirowane przez dzieci).

12.45-13.00

Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Po przyjściu ze spaceru lub placu przedszkolnego doskonalenie czynności rozbierania się i dbania o porządek w swojej szafce.

13.00 – 13.30

Obiad. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasady nie rozmawiania podczas spożywania posiłków, utrwalanie nawyków higienicznych.

13.30 – 13.50

Odpoczynek (słuchanie muzyki, bajek, opowiadań).

13.50 – 14.20

Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy dzieci i koordynacji wzrokowo ruchowej. Ćwiczenia ruchowe.

14.20 – 15.00

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Twórcza aktywność dziecka – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Wspomaganie rozwoju mowy, ćwiczenia rozwijające narządy artykulacyjne.

15.00 – 15.30

Rozchodzenie się dzieci- wdrażanie do utrzymania porządku w sali po zakończonej zabawie. Indywidualna praca z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami.
.

Podstawa programowa realizowana od godz.8.30 do godz. 13.30

.