RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.30 – 8.30                 Schodzenie się dzieci. Swobodna działalność dzieci. Indywidualna,

                                   praca z dzieckiem – wyrównywanie szans,

                                   edukacyjnych. Zabawy ruchowe.

 

 8.30 – 8.45               Ćwiczenia poranne.            

 

 8.45 – 9.00               Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne i porządkowe            

 

 9.00 – 9.30                Śniadanie.

                                   Wdrażanie nawyku  właściwego zachowania się przy stole.

 

 9.30 – 10.30              Zajęcia w rozwijaniu aktywności dzieci we wszystkich obszarach,
dostosowanie do sytuacji w grupie.

                                   Wdrażanie czynności z zakresu kultury, zachowania się w różnych sytuacjach.

Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

 

 10.55 – 11.00              Przygotowanie do II śniadania – zabiegi higieniczne.

                       ;             Wdrażanie nawyku  właściwego zachowania się przy stole.

 

11.15 – 12.45              Pobyt na świeżym powietrzu i zajęcia sportowe w tym z przyborami,  

                                    zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym,

                                    prace ogrodnicze oraz spacery i wycieczki w terenie. Wdrażanie do

                                    poszanowania przyrody i własności społecznej.

 

12.45-13.00                Zabawy ruchowe. Przygotowanie do obiadu – właściwe nakrycie do stołu zabiegi

                                    higieniczne.

 

13.00 – 13.30             Obiad.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasady

nie rozmawiania podczas spożywania posiłków, utrwalanie nawyków higienicznych.

 

13.30 – 13.50              Odpoczynek  (słuchanie muzyki, bajek)

 

13.50 – 14.20             Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy dzieci i koordynacji wzrokowo ruchowej.

                                   Ćwiczenia ruchowe. Praca z dzieckiem – wyrównywanie szans edukacyjnych

 

14.20 – 15.00             Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Twórcza aktywność dziecka – zajęcia

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Wspomaganie rozwoju mowy, ćwiczenia rozwijające narządy artykulacyjne.

 

15.00 – 15.30              Rozchodzenie się dzieci- wdrażanie do utrzymania porządku w sali po zakończonej

zabawie. Indywidualna praca z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami.

 

Podstawa programowa realizowana od godz.8.30 – 13.30