Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Ekiert , zsp.ryczowek@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, , powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dojazd do budynku jest wyposażony w rampy najazdowe dla osób niepełnosprawnych umożliwiając dostęp do budynku
2. Na parterze koło wejścia głównego znajduje się pomieszczenie „dyżurkay” gdzie pracownik informuje o miejscu załatwienia sprawy.
3. W przypadku ewakuacji oznaczone są drogi ewakuacyjne .
4. Zapewnienie komunikacji z sekretariatem ZSP na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami czyli zejście pracownika do klienta po zawiadomieniu, że istnieje konieczność obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.


Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Kluczach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Ekiert Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku

Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Ekiert