BIEDRONECZKI

Ramowy Rozkład Dnia


7.30-8.30

Schodzenie się dzieci. Swobodna działalność dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem – wyrównywanie szans edukacyjnych. Zabawy ruchowe.

8.30-8.45

Ćwiczenia poranne.

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne i porządkowe

9.00-9.30

Śniadanie. Wdrażanie nawyku właściwego zachowania się przy stole.

9.30- 10.30

Zajęcia edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci we wszystkich obszarach dostosowane do sytuacji w grupie.

10.30-10.55

Porządkowanie sali po zajęciach edukacyjnych . Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci

10.55-11.00

Zabiegi higieniczne -przygotowanie do posiłku

11.00-11.15

II śniadanie

11.15- 12.45

Pobyt na świeżym powietrzu- zabawy ruchowe, w tym z przyborami, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki w terenie. Wdrażanie do poszanowania przyrody i własności społecznej. Zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci.

12.45-13.00

Przygotowanie do obiadu

13.00-13.30

Obiad. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasady nie rozmawiania podczas spożywania posiłków,utrwalenie nawyków higienicznych

13.30-13.50

Zajęcia relaksacyjne(słuchanie muzyki, bajek,opowiadań)

13.30-14.20

Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy dzieci i koordynacji wzrokowej. Ćwiczenia ruchowe.

14.20-15.00

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Twórcza aktywność dziecka – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Wspomaganie rozwoju mowy, ćwiczenia rozwijające narządy artykulacyjne.

15.00 – 15.30

Rozchodzenie się dzieci- wdrażanie do utrzymania porządku w sali po zakończonej zabawie. Indywidualna praca z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Podstawa programowa realizowana od godz.8.30 do godz. 13.30

.